SCHWARTZ
Forretningsbetingelser
Indledning
Disse forretningsbetingelser gælder for enhver opgave, som Schwartz Advokatfirma, CVR-nummer 42942146 påtager sig, medmindre andet skriftligt er aftalt.
Schwartz Advokatfirma er organiseret som enkeltmandsvirksomhed, og alle advokaterne er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. I tillæg til forretningsbetingelserne udøver vi advokatvirksomhed i overensstemmelse med de advokatetiske regler, som kan findes på www.advokatsamfundet.dk, og retsplejelovens regler om advokater.
Opgaven

Når vi påtager os en ny opgave, udarbejder vi et aftalebrev. Brevet fastslår vores forståelse af opgaven, hvilket arbejde vi forventer at skulle udføre, hvilke medarbejdere der vil være tilknyttet sagen, honorarsatserne får de pågældende personer, om muligt et samlet honorarskøn for opgaven. Vi skønner det samlede honorar i forhold til den forventede arbejdsopgave. Hvis arbejdsopgaven ændres i takt med, vi kommer dybere ind i sagen, vil vi orientere om de ændrede forudsætninger. I løbende kundeforhold og i mindre sager, hor kunden selv entydigt har beskrevet opgaven, eller hastesager, kan dette fraviges.

Interessekonflikter

Vi påtager os ikke sager, som indebærer interessekonflikter mellem firmaets kunder. Før vi påtager os en opgave, undersøger vi mulige interessekonflikter med eksisterende kunder. Hvis en interessekonflikt opstår, henviser vi kunden eller kunderne til en anden advokat.

Identitetsoplysninger

Schwartz Advokatfirma er – på linje med andre advokatvirksomheder – omfattet af loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge. Vi har derfor pligt til at indhente og opbevare identitetsoplysninger.

Honorar

Advokater må ikke kræve et højere vederlag for deres arbejde, end hvad der kan anses for rimeligt. Vores honorar fastsættes på grundlag af en konkret vurdering, hvori bl.a. indgår hensyn til;
– det anvendte tidsforbrug,
– hvem, der har medvirket til at løse opgaven,
– opgavens kompleksitet, har nødvendiggjort en indsats under betydeligt tidspres,
– om opgaven
– den betydning opgaven har for dig/jer,
– det ansvar der er forbundet med at løse opgaven, og
– det opnåede resultat.
Vores honorar er eksklusiv relevante omkostninger og udlæg.
Det kan være vanskeligt at beløbsfastsætte et honorar, når vi modtager en opgave. Efter anmodning afgiver vi gerne – og altid over for forbrugere – et begrundet overslag og oplysninger om de forventede omkostninger og udlæg, ligesom vi så tidligt som muligt orienterer kunden, hvis det viser sig, at det samlede honorar forventes at overstige overslaget.

Betaling

Almindeligvis udsteder vi en faktura, når opgaven er afsluttet. Ved større eller længerevarende opgaver afregnes salæret bagud hver måned, medmindre andet er skriftligt aftalt.
Betalingsbetingelserne er 8 dage fra fakturadato, og der tillægges moms efter de gældende regler.

Forudbetaling

Vi forbeholder os ret til at afkræve forudbetaling for de udlæg og eventuelle opgaverelaterede omkostninger, der skal afholdes som led i sagsbehandlingen til eksempelvis rimelige rejser- og opholdsudgifter, gebyr, retsafgifter, skønsmænd, eller lignende, såfremt sagens karakter efter vores skøn nødvendiggør det.

Klientmidler

I det omfang vi modtager forudbetaling eller deponering af omkostninger, vil sådanne betalinger blive betragtet som klientmidler, skal indestå på en klientkonto, hvor tilskrevne renter (både positive og negative renter) tilfalder kunden. Indeståender på klientkonti er omfattet af det gældende loft på EUR 100.000 (ca. kr. 750.000), som er fastsat i lov om en indskyder- og investorgarantiordning for dækning i tilfælde af det kontoførende pengeinstituts økonomiske sammenbrud. Dækningsloftet beregnes for det enkelte pengeinstitut pr. kunde og omfatter kundens indeståender på egne konti, på separate klientkonti og på samleklientkonto. Schwartz Advokatfirma påtager sig intet ansvar for en kundes tab som følge af kontoførende pengeinstituts økonomiske sammenbrud.

Fortrolighed

Alle oplysninger, som i modtager i forbindelse med en opgave, behandles som fortrolig, medmindre det fremgår af omstændighederne, at de ikke er af fortrolig karakter.

Insiderhandel

Alle oplysninger, som i modtager i forbindelse med en opgave, behandles som fortrolig, medmindre det fremgår af omstændighederne, at de ikke er af fortrolig karakter.

Anvendelse af vores rådgivning

Vores rådgivning er målrettet den konkrete opgave og må ikke anvendes til andet formål uden vores udtrykkelige forhåndsaccept. Medmindre andet aftales, er vi alene ansvarlige i forhold til kunden for den ydede rådgivning.
Kunden har ret til at anvende det konkrete skriftlige materiale, som vi hr udarbejdet til brug for en given sag, men Schwartz Advokatfirma har og bibeholder alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til materialet.

Opbevaring af sager

Schwartz Advokatfirma fuldfører opgaven til den naturlige afslutning, eller indtil kunden anmoder om, at sagen afsluttes. Originale dokumenter udleveres normalt senest med opgavens afslutning, og vi opbevarer sagsakter i mindst fem år fra fakturadato. Om opbevaring, sletning, indsigt i data mv. henvises i øvrigt til vores persondatapolitik på Schwartz Advokatfirmas hjemmeside; www.schwartzadvokatfirma.dk.

Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem en kunde og Schwartz Advokatfirma skal løses i overensstemmelse med dansk ret ved den kompetente danske domstol.

Klager

På Advokatsamfundets hjemmeside, www.advokatsamfundet.dk, kan læses om muligheden for at klage. I tilfælde af en tvist om salæret og/eller utilfredshed med en af vores advokaters adfærd, kan der klages over salærets størrelse og/eller adfærd til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, eller via e-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk. Læs mere på www.advokatnævnet.dk.

Ansvar og forsikringsdækning

Alle advokater hos Schwartz Advokatfirma er omfattet af vores ansvarsforsikring og garantiordning, som er tegnet hos Codan Forsikring. Vores ansvar er i enhver henseende begrænset til 2,5 mio. kr. og gælder, uanset hvor advokatvirksomheden er blevet udøvet. Vores ansvar omfatter ikke økonomiske konsekvenser, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv., eller andre former for indirekte tab.
Vi hæfter ikke for eventuelle fejl begået af andre rådgivere, som vi har henvist kunden til, ligesom vi ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som vi efter aftale med kunde har overladt dele af opgavens løsning til.